0113 376116

Zorg

Op de Kamperschouw streven we ernaar kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarbij willen we rekening houden met de geaardheid van ieder kind. We houden rekening met verschillen.

We houden de ontwikkeling goed in de gaten en soms merken we dat die ontwikkeling hapert of te langzaam gaat.

Op onze school is voor kinderen waarbij de ontwikkeling stagneert een Zorgplan ontwikkeld. De activiteiten van dit plan zijn erop gericht zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs te houden.

Dit Zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Als een leerkracht bij een van de kinderen in zijn / haar groep problemen signaleert, kan hulp voor dat kind via een aantal stappen worden gerealiseerd. In de eerste plaats zoekt de leerkracht zelf een oplossing voor het probleem op basis van de eigen analyses. Dit wordt altijd met de ouders van het kind gecommuniceerd. Is deze (extra) hulp onvoldoende, dan volgt overleg met de intern begeleider. Deze is belast met coördineren van alle zaken rond de speciale leerlingbegeleiding. Het probleem wordt ingebracht in een overleg tussen intern begeleider en leerkracht of in een leerlingbespreking in het team.

De ouders worden hierover ingelicht. Blijkt dat extra hulp onvoldoende effect heeft, dan kan het kind worden besproken in een bespreking  met een externe begeleider (meestal een pedagoog of psycholoog). Vanuit dit overleg worden actiepunten opgesteld, de ouders krijgen hiervan een verslag.

Extra aandacht krijgen ook die kinderen die erg goed kunnen leren. Zij krijgen meer uitdagende leerstof in de klas, en werken soms uit speciaal voor hen aangeschafte methoden.

Het komt ook voor dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Dat wordt eerst met de ouders besproken.