0113 376116

Missie / Visie

Missie

bron: Pinterest

Op De kamperschouw willen wij elke leerling kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden in een inspirerende omgeving.

Visie

Visie op leren

Een kind is geen vat dat je vult met kennis. Daarom hebben onze leerlingen aandacht voor leren met hoofd, hart en handen. Daarom krijgt ieder kind zijn eigen aandacht. Extra hulp als dat nodig is, extra opdrachten als dat kan. Een kind is ook geen onbeschreven blad  en niet alles is maakbaar. Bij het leren hebben wij te maken met de aanleg van het kind en met omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten). Dat laatste kunnen wij beïnvloeden.

Visie op onderwijs

Omgevingsfactoren beïnvloeden de mate waarin kinderen leren en het beste uit zichzelf halen. Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven.

bron: Pinterest

Wij willen kinderen gedegen onderwijs aanbieden EN de zelfstandigheid van kinderen bevorderen door ze te leren plannen, beoordelen en registreren. Wij willen daarbij rekening houden met de verschillen die er tussen kinderen zijn.

Wij willen zelfvertrouwen, competentie-ervaringen en een ononderbroken ontwikkelingsgang bevorderen.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Wij willen dat kinderen resultaten behalen die bij hen passen, bij wat er van deze kinderen verwacht kan worden. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten. Opbrengsten zijn ook: plezier in het leren, plezier in het samenwerken.

Visie op schoolklimaat

Bron: Pinterest

Wij willen een veilige plek zijn voor kinderen en zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een mooie, schone en uitdagende omgeving, waarbij het onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van kinderen. Wij kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. Wij gaan beleefd met elkaar om en laten ieder in zijn waarde.

Leerkrachten spelen bij dit alles een cruciale rol!

Visie op maatschappelijke positionering

Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: ‘omzien naar de ander’ en  ‘je ten dienste stellen van de maatschappij’.

Wij willen een zogenaamde EN –EN-school zijn om te bewerkstelligen dat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot ‘voorbeeldige’ gasten op aarde, zodat zij tot vreugde van zichzelf en tot zegen voor anderen zullen zijn.

Mensen die kunnen doen wat ze, binnen hun vermogen, geleerd hebben op de voor hen juiste plaats in onze samenleving.